Openingstijden: Ma t/m Vr: 8:00 tot 17:00 uur
Privacybeleid van Arrow-Paint Reclame

Uw privacy is gewaarborgd 

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, zakenadres en/of e­mailadres nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres en om offertes, brochures en/of informatie te kunnen versturen. 


Dergelijke informatie mag door Arrow-Paint Reclame worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. 


Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen.
Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar :info@arrowpaint.nl 

Maximaal 1 keer per maand verzorgt Arrow-Paint Reclame een mailing. Indien u zich uit wilt schrijven voor de mailing, gelieve dat te melden door te antwoorden op de mail. U wordt dan direct uit ons mailingsbestand verwijderd. 

Arrow-Paint Reclame verzamelt via haar website (persoons-)gegevens (hierna: gegevens).
In dit privacybeleid geven wij je informatie over de gegevens die wij verzamelen en voor welke doelen we deze gegevens verzamelen.
Wij zorgen er voor dat uw informatie door ons op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt. 


Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van gebruikers van onze website. 


Voor de verwerking van de gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid is Arrow-Paint Reclame gevestigd te Breda verantwoordelijk. 


Wij verwerken op verschillende momenten gegevens en informatie. 


Wanneer je contact opneemt met ons voor een vraag of een klacht zullen wij uw vraag en/of klacht opslaan samen met uw contactgegevens.
De gegevens die wij op deze manier verzamelen worden onder meer gebruikt voor beantwoording van (aan-)vragen en afwikkeling van klachten. 


Voor nieuwsbrieven maken wij gebruik van uw emailadres. Wij kunnen de gegevens gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. 


Bij het bezoeken van onze website verwerken wij uw gegevens. Deze gegevens gebruiken wij om onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen aan te passen.
Met deze gegevens kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen. 


Zonder uw toestemming verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling daartoe verplicht zijn. 


Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Hiermee worden de gegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.


U kunt op verzoek altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u verzamelen en verwerken.
 Indien u naar aanleiding van dit verzoek gegevens wenst te laten corrigeren of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via : www.arrowpaint.nl.


Voor al uw vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@arrowpaint.nl.